0274 3811 766 - 0986 133 420

Bình Dương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế

(BDO) Theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, thực hiện đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” (gọi tắt là đề án 123), việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế luôn được Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương chú trọng.Ảnh: Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), một trong những công ty luật có quy mô và uy tín hàng đầu tại tỉnh Bình Dương ký Biên bản ghi nhớ với công ty luật quốc tế của Hà Lan về hợp tác quốc tế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý.

Tính đến ngày 30-9-2014, số lượng luật sư hành nghề tại Bình Dương là 114 luật sư, trong đó 92 luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, 22 luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư địa phương khác làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 35 tổ chức hành nghề luật sư (công ty luật, văn phòng luật sư), 23 chi nhánh công ty luật, văn phòng luật sư đang hoạt động. Phấn đấu đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát triển thêm 1 đến 3 luật sư và 1 tổ chức hành nghề luật sư; giai đoạn 2016-2020 phát triển thêm 3 đến 5 luật sư và 1 đến 3 tổ chức hành nghề luật sư trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, việc thực hiện đề án 123 hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như: Số lượng luật sư có trình độ ngoại ngữ giỏi, có khả năng làm việc trong môi trường pháp lý quốc tế còn hạn chế; số lượng luật sư tham gia tổ chức chức hành nghề luật sư còn quá ít; quy mô hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư còn nhỏ lẻ; vấn đề thu hút luật sư cho Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương còn gặp khó khăn…

Nguồn: http://baobinhduong.vn/binh-duong-quan-tam-dao-tao-boi-duong-doi-ngu-luat-su-phuc-vu-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-a101762.html