0274 3811 766 - 0986 133 420

Ở Việt Nam, đất đai là một loại tài sản đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Việc sử dụng đất là vấn đề thường hay phát sinh tranh chấp trên thực tế.

Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên thực tế rất phức tạp và đa dạng. Do đó cần phân biệt về thẩm quyền, thời hiệu để giải quyết tranh chấp về đất đai.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 thì từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung Ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước);

Những năm trở lại đây, các tranh chấp hợp đồng đặt cọc xảy ra khá phổ biến, việc xác định hợp đồng đặt cọc có hiệu lực hay vô hiệu để xem xét có phạt cọc hay không là vấn đề còn vướng mắc và chưa được áp dụng thống nhất trong thực tiển xét xử. Trong phạm vi bài viết này, tôi đưa ra một số tình huống pháp lý và giải pháp pháp lý trong hợp đồng đặt cọc.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất, sau khi đóng BHXH đủ số năm để nhận mức lương hưu tối đa (75%), mỗi năm đóng tiếp theo, người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được trợ cấp một lần bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương.

Bản đồ