0274 3811 766 - 0986 133 420

Một trong những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý qua các phiên tòa Tháng 01/2020 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC là vấn đề giả tạo về giá có phải là hợp đồng giả tạo?

Các phiên tòa được đưa ra xem xét trong tháng 11 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giải quyết được một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ. Sau đây là một số vụ án cụ thể được đưa ra xem xét tại các phiên tòa này.

(Công lý) - Các phiên tòa được đưa ra xem xét trong tháng 10 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giải quyết được một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ. Sau đây là một số vụ án cụ thể được đưa ra xem xét tại các phiên tòa này.

Đã cập nhật Bộ luật Lao động 2019

Ngày 20/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động 2019.

Bộ luật Lao động 2019 có một số điểm mới nổi bật sau đây:

Đối với các doanh nghiệp, công ty tại tỉnh Bình Dương hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện “cho thuê lại lao động” cần lưu ý quy định về ký quỹ theo quy định của Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ (Nghị định 29/2019/NĐ-CP) quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Bản đồ