0274 3811 766 - 0986 133 420

Tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương

Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương (trước năm 1997 là tỉnh Sông Bé) được thành lập vào năm 1992 với 04 luật sư do luật sư Nguyễn Văn Hoạt làm Chủ nhiệm. Đến năm 1995, Hội nghị toàn thể luật sư đã bầu lại Ban Chủ nhiệm gồm hai thành viên là luật sư Lê Văn Được (Chủ nhiệm) và luật sư Nguyễn Hiệp Phùng (Phó chủ nhiệm).

Năm 1997, tỉnh Sông Bé được chia tách thành tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, theo Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 24/01/1997 của UBND tỉnh Bình Dương, Đoàn luật sư tỉnh Sông Bé chính thức đổi tên thành Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm này, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương chỉ có 08 luật sư, trong đó có 06 luật sư chính thức và 02 luật sư tập sự.Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương giới thiệu với luật sư điều hành, kiểm toán viên cao cấp của công ty luật quốc tế từ Hà Lan nhân dịp đoàn về thăm trụ sở Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

Năm 1999, Hội nghị toàn thể luật sư bầu lại Ban chủ nhiệm gồm 2 thành viên là luật sư Nguyễn Hiệp Phùng (Chủ nhiệm) và luật sư Hoàng Thị Ngọc Thủy (Phó chủ nhiệm). Từ năm 2002 đến năm 2006, Đoàn được tổ chức và hoạt động theo Pháp lệnh luật sư năm 2001, được đánh dấu đầu bằng sự kiện Hội nghị toàn thể luật sư nhiệm kỳ năm 2002-2005. Vào thời điểm năm 2002, số lượng luật sư của Đoàn là 18 luật sư.

Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, Đoàn được tổ chức và hoạt động theo Luật Luật sư năm 2006. Tại Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ năm 2006-2009, Ban chủ nhiệm được bầu ra gồm ba thành viên là luật sư Nguyễn Hiệp Phùng (Chủ nhiệm), luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Trưởng văn phòng Luật sư B.C.M (Becamex Law Office) (Phó chủ nhiệm) và luật sư Đoàn Văn Nở (Phó chủ nhiệm). Vào thời điểm năm 2006, số lượng luật sư của Đoàn là 23 luật sư và 13 người tập sự hành nghề luật sư.

Năm 2010, Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ năm 2010-2014 được tổ chức và đã bầu Ban chủ nhiệm mới gồm 04 thành viên là luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) (Chủ nhiệm), luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Phó chủ nhiệm), luật sư Thái Thanh Hải (Phó chủ nhiệm) và luật sư Nguyễn Thị Diễm Hương (Ủy viên). Vào thời điểm năm 2010, số lượng luật sư của Đoàn là 41 luật sư và 17 người tập sự hành nghề luật sư.

Từ sau Đại hội toàn thể luật sư năm 2010, số lượng luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương đã tăng từ 41 luật sư lên 60 luật sư, đạt tỷ lệ tăng gần 50% số lượng luật sư của Đoàn, số người tập sự hành nghề luật sư cũng từ 17 tăng lên 34 người, đạt tỷ lệ tăng 100% số lượng người tập sự hành nghề luật sư. Cơ cấu tổ chức của Đoàn luật sư chặt chẽ hơn, nội bộ Ban chủ nhiệm và các thành viên của Đoàn luật sư đoàn kết nhau hơn để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Đoàn luật sư. Ngày 14/06/2011, Chi bộ Đoàn luật sư được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 60/QĐ-ĐUK thành lập, đánh dấu sự trưởng thành về mặt chính trị của đội ngũ luật sư. Đặc biệt, vào cuối năm 2011, đầu năm 2012,  Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương đã xây dựng hoàn thiện “Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 tại tỉnh Bình Dương” và “Điều lệ Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương”, đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để củng cố, kiện toàn về tổ chức, xây dựng Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương đoàn kết, phát triển trở thành một Đoàn luật sư mạnh trong khu vực, xứng tầm với sự phát triển kinh tế, xã hội năng động của tỉnh nhà trong những năm sắp tới.

Nguồn: http://stp.binhduong.gov.vn/Lists/GioiThieu/DispForm.aspx?ID=25&ContentTypeId=0x01006B434E144EA34B09B66CBCE45AAE3E9100BAF030E08ACA0242A70E35B215F11F6B