0274 3811 766 - 0986 133 420

Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2017 và thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

Quyết định này quy định cụ thể nơi nộp hồ sơ và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở theo quy định. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính còn lại.

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND chỉ quy định trình tự thực hiện, không quy định thành phần và số lượng hồ sơ như trong Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND. Thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính ngắn hơn so với trước đây. Cụ thể, thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận giảm từ 30 ngày làm việc xuống còn không quá 14 ngày; giảm từ 30 ngày làm việc xuống còn không quá 15 ngày đối với thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất..

Nguồn: http://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2017/09/549-quy-dinh-ve-mot-so-van-de-lien-quan-den-viec-dang-ky-dat-dai-va-tai-san-gan-lien-voi-da

Bản đồ