0274 3811 766 - 0986 133 420

Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương được xây dựng và áp dụng cho chu kỳ 05 năm (2015 – 2019). Tuy nhiên, trong năm 2015, 2016, trên địa bàn tỉnh có một số tuyến đường vừa được đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp loại đường và đặt tên mới; Đồng thời, qua khảo sát thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận thấy giá đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường có biến động lớn ở một số khu vực.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất phương án thực hiện điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất và được UBND tỉnh Bình Dương quyết định ban hành tại Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 sau khi đã thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 03/3/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo một số điểm mới cần lưu ý trong vi phạm và xử phạt lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhằm giúp tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin, thực hiện đúng quy định của pháp luật để tránh bị xử phạt.

Ngày 14/3/2017, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3338/BTC-QLCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Chính phủ.Theo đó, tại công văn Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp tục xem xét giảm 50% tiền thuê đất theo quy định như sau:

Ngày 06/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 373/TCT-KK hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ khai thuế.

Quy định rõ hơn căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm; sửa đổi, bổ sung quy định về người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và bổ sung điều luật mới là những nội dung đáng chú ý trong thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.Quy định rõ hơn căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm

Bản đồ