0274 3811 766 - 0986 133 420

Một số điểm mới được Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày 22/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về việc quy định về đơn giá bồi thương, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ ngày áp dụng Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND đến nay, đơn giá bồi thương, hỗ trợ tài sản trên đất không còn phù hợp (do giá vật liệu xây dựng ngày một tăng cao, một số tài sản không có trong quy định); ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

Ngày 09/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/07/2015. Theo đó, đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất điều chỉnh, bổ sung ở một số nội dung sau:

Thứ nhất: Đơn giá bồi thương nhà phố, nhà liền kề, nhà riêng lẻ tăng từ 4% đến 10% so với đơn giá cũ;

Thứ hai: Bổ sung đơn giá bồi thường nhà ở lắp ghép, nhà bán kiên cố và nhà ở lưu trú công nhân, sinh viên; một số công trình, vật kiến trúc khác;

Thứ ba: Bổ sung thêm đơn giá bồi thường cây trồng ở các thời kỳ sinh trưởng của cây; đặt biệt đối với cây lấy gỗ có giá trị cao về kinh tế có đường kính trên 40cm giao UBND cấp huyện xem xét;

Thứ tư: Nội dung quy định cụ thể về điều kiện và nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ.

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh được xây dựng theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2018 của Chính phủ, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 Nguồn: http://stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/mot-so-diem-moi-duoc-quy-dinh-ve%CC%80-don-gia%CC%81-bo%CC%80i-thuo%CC%80ng-ho%CC%83-tro%CC%A3-ta%CC%80i-sa%CC%89n-tren-da%CC%81t-khi-nha%CC%80-.htm

Bản đồ