0274 3811 766 - 0986 133 420

Một số điểm mới trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh của Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư mà các doanh nghiệp, công ty tại tỉnh Bình Dương cần lưu ý. 

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được Chính phủ ban hành ngày 01/6/2016 (“Nghị Định 50”). Nghị định 50 có hiệu lực từ ngày 15/7/2016 và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP.

Ngày 12/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp vào ngày 12/5/2015.

Theo quy định tại Luật Đầu Tư năm 2014 (hiệu lực từ 1/7/2015), Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài tại tỉnh Bình Dương đã được cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư theo Luật Đầu Tư năm 2005 sẽ có 02 giấy phép (thay vì chỉ có duy nhất một giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2005), bao gồm:

1. Quy định về bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự

Vấn đề bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 147 BLDS năm 1995 như sau:“Trong trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu, nhưng tài sản giao dịch đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình, thì giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực; nếu tài sản giao dịch bị tịch thu, sung quỹ nhà nước hoặc trả lại cho người có quyền nhận tài sản đó, thì người thứ ba có quyền yêu cầu người xác lập giao dịch với mình bồi thường thiệt hại”. Quy định nói trên mới chỉ bảo vệ có tính nguyên tắc người thứ ba ngay tình theo hai khả năng như nhau đó là được công nhận giao dịch, được sở hữu tài sản đó; không được công nhận giao dịch, được bồi thường thiệt hại. Các quy định đang nghiêng về bảo vệ tuyệt đối chủ sở hữu.

Ngày 25/1/2016, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP ("Nghị Định 07") quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn Phòng Đại Diện của Thương Nhân Nước Ngoài tại Việt Nam. Nghị định 07 thay thế Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bản đồ